Οι Στωικοί

ΟΙ ΣΤΩΪΚΟΙ 
(ΗΛΙΟΣ ΣΕΛ. 623)

 

 

1ον)  Η Αρχαιοτέρα Στοά:


Ζήνων ο Κιτιεύς (336-264 π.Χ)
Κλεάνθης εξ Άσσου της Τρωάδος (304-233 π.Χ)
Χρύσιππος εκ Σόλωνος της Κιλικίας (281-208 π.Χ)

                                        2ον) Η Μέση Στοά:

Παναίτιος ο Ρόδιος (180-110 π.Χ)
Ποσειδώνιος εξ Απαμείας (135-51 π.Χ)


3ον) Η Νεοτέρα Στοά:

                             Σενέκας (αρχές 1ου αιώνα-65 μ.Χ)
                       Επίκτητος εξ Ιεραπόλεως (50-138 μ.Χ)
                               Μάρκος Αυρήλιος (121-180 μ.Χ)

 

 


ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΙ ΣΤΩΪΚΟΙ ΚΑΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟΑΣ


Ζήνων (334-264 π.Χ):
Ούτος υπήρξεν ο ιδρυτής της στωϊκής φιλοσοφίας.

 

Εγεννήθη εις την εν Κύπρω πολίχνην Κίτιον, εις την οποίαν είχον εγκατασταθή και έποικοι εκ Φοινίκης (Σημίτες).  Ο πατήρ του εκαλείτο Μνασέας. Ο Εβραιογερμανός λατινιστής Εδουάρδος Νόρντεν, ισχυρίσθη ότι κάτω από το όνομα του πατρός του Ζήνωνος «Μνασέας», υποκρύπτεται το εβραϊκόν (Σημιτικό) όνομα Μανασής. Κατά τον Νόρντεν, ο πατήρ του Ζήνωνος  ονομαζόμενος Μανασής, κατά τον εξελληνισμόν του ονόματός του, επροτίμησε το όνομα Μνασέας, το οποίον είναι ομόηχον προς το εβραϊκόν. Υποστηρίζει επίσης πως ο Ζήνων εισήγαγε εις την φιλοσοφίαν του «σημιτικάς (εβραϊκές) θρησκευτικάς αντιλήψεις».

 

Ο Τίμων ο Φλιάσιος, εις τα περιπαιχτικά του «ποιήματα», αποκαλεί τον Ζήνων περιπαιχτικώς «γηραιάν Φοίνισσαν»: «Και είδον μίαν λαίμαργον γραίαν εκ Φοινίκης εντός σκιεράς αλαζονείας με απεράντους επιθυμίας. Και ετριγύριζε το κοφίνι της που ήταν μικρό. Είχε δε μυαλό λιγότερο από το μυαλό που έχει το πουλί το ονομαζόμενο κινδαψός». Σε ηλικία 22 ετών μεταβαίνη εις τας Αθήνας δια να σπουδάσει φιλοσοφίαν. Ελθών εκεί παρεκινήθη από την ανάγνωσιν να γίνει μαθητής του κυνικού Κράτητος, εις το πρόσωπον του οποίου ενόμιζεν πως έβλεπεν τον Σωκράτη. Μετά τον Κράτητα άκουσε μαθήματα πλησίον του μεγαρικού Στίλπωνος, κατόπιν πλησίον του Ξενοκράτους και εν τέλει πλησίον του Πολέμωνος. Είχε δε επικοινωνία και με τον μεγαρικόν Διόδωρον. Η προσπάθειά του ήτο να σχηματίση εκ των ποικίλων διδασκαλιών τας οποίας ήκουε, ιδικόν του σύστημα.  

 

Μετά το 310 και προ του 300 π.Χ, ενεφανίσθη ως διδάσκαλος ιδίου φιλοσοφικού συστήματος. Οι περί αυτόν συναθροισθέντες μαθηταί, επεκλήθησαν κατ’ αρχάς «Ζηνώνειοι», έπειτα δε Στωϊκοί από του τόπου εις τον οποίον εγίνοντο αι παραδόσεις του Ζήνωνος. Είχεν ούτος χρησιμοποιήσει ως τόπον συγκεντρώσεως και διδασκαλίας, την δι’εικόνων του Πολυγνώτου κεκοσμημένην «Ποικίλην Στοάν». 

 

 

Η φιλοσοφία των αρχαιοτέρων Στωϊκών

 

Οι Στωϊκοί παράγουν την γνώσιν εκ της αισθήσεως.  Δέχονται ότι υπάρχουν μόνο συγκεκριμένα αισθητά αντικείμενα. Τα εξωτερικά αντικείμενα προσβάλλουν τα αισθητήρια και δι’ αυτών αφήνουν την εικόνα των εις την ψυχήν. Τη εισδοχήν της εικόνος αυτής την ονόμαζον ο μεν Ζήνων και Κλεάνθης «τύπωσιν», ο δε Χρύσιππος «ετεροίωσιν». Η ψυχή παραβάλλεται από αυτούς με χάρτην κατασκευασμένου τοιουτοτρόπως, ώστε να είναι δυνατόν να γραφούν επ’ αυτού  αι εντυπώσεις, αι προερχόμεναι εκ των εξωτερικών αντικειμένων. Η αντίληψις των αυτή επανελήφθη από την σχολαστικήν φιλοσοφίαν, ήτις εχαρακτήρισε την ψυχήν ως «Πίνακα καθαρόν προς γραφήν» (τάμπουλα ράζα «tabula rasa») (ΣΗΜ: Σήμερα το ονομάζουμε παραπλάνηση, πλύση εγκεφάλου και προσηλυτισμό).

 

Αναφορικά της ηθικής, οι Στωϊκοί συνιστούν την οικειοθελή και έντιμον δια της αυτοκτονίας «εξαγωγήν εκ του βίου». Πράγματι, κατά τας παλαιάς μαρτυρίας, ο Ζήνων και ο Κλεάνθης έθεσαν τέρμα οικειοθελώς εις την ζωή τους. Οι ίδιοι οι Στωϊκοί χαρακτήριζαν τους διδασκάλους σοφούς. Κάποιοι εκ των Στωϊκών πιστεύουν πως ο σοφός είναι ιδεώδες τέρμα, προς το οποίο σχεδόν ουδείς δύναται να φτάσει. Το μέγα πλήθος των κοινών ανθρώπων ζει εν τη αφροσύνη, όσοι δε, καταβάλλουν προσπάθεια να εξομοιωθούν με το σοφό χαρακτηρίζονται υπό των Στωϊκών ως πραγματοποιούντες ηθική πρόοδο «προκόπτοντες».

 

 

Η κοσμολογία των αρχαιοτέρων Στωϊκών

 

Ακολουθούσα η στωϊκή φιλοσοφία δοξασίας του Ηρακλείτου και του Πλάτωνος, δέχεται ότι ο κόσμος είναι φθαρτός, καταστρεφόμενος δια της εκπυρώσεως και αναγεννόμενος πάλιν εκ νέου. Η καταστροφή εκάστου περιοδικώς εμφανιζομένου κόσμου, συντελείται δι’ εκπυρώσεως, ήτις είναι μετατροπή συμπάντων των εν κόσμω όντων εις πύρ.

Τη τοιάυτην εκ νέου δημιουργίαν καλούν οι Στωϊκοί «παλιγγενεσίαν» και «αποκατάστασιν». «Το σύνολον της ουσίας μεταβάλλεται εις πυρ, ωσάν να είναι τούτο σπέρμα, και πάλιν εκ του πυρός ως σπέρματος πραγματοποιείται η αυτή ακριβώς τάξις, όπως ήτο πρότερων (Συλλ. Άρνιμ. Τόμ. 1 σελ. 32)».

 

Ο Χρύσιππος (ανέλαβε την διεύθυνση της Στοάς μετά τον θάνατο του Κλεάνθη, μαθητή του Ζήνωνος, ιδρυτή της Στοάς) θεωρεί την εκπύρωσιν ως αποκάθαρσιν από των κακών. Η αντίληψις ότι ο κόσμος θα καταστραφεί δι΄ εκπυρώσεως συναντάται και εις την Παλαιά Διαθήκη. Εις την Β’ Επιστολή του ο απόστολος Πέτρος γράφει: «Οι δε τώρα υπάρχοντες ουρανοί και η γή, έχουν αποταμιευθεί δια του Λόγου (του θεού), φυλασσόμενοι δια να χρησιμοποιηθούν από το πύρ, κατά την ημέρα της κρίσεως και του εξολοθρευμού των ασεβών ανθρώπων».

 

Αναρτήθηκε στις Οι Στωικοί. Leave a Comment »

Φιλική Εταιρεία

Φιλική Εταιρεία

(Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό Ηλίου)

 

Κατά το τέλος του 1814 είχε φθάσει στην Οδησσό προερχόμενος εκ του Παρισιού όπου σπούδαζε εκεί, κατευθυνόμενος προς τη Μόσχα όπου ήταν εγκατεστημένη η οικογένεια του, ο νεαρός Αθανάσιος Τσακάλωφ όπου ήταν ήδη μέλος μίας μυστικής εταιρείας που την είχαν ιδρύσει στο Παρίσι ο Γρηγόριος Κομνηνός εκ της ομωνύμου βυζαντινής οικογενείας, κατά της οποίας τους τίτλους είχε αναγνωρίσει η κυβέρνηση του Λουδοβίκου 16ου, λίγο καιρό προ της Γαλλικής επανάστασης. Η εταιρεία αυτή λεγόταν «Ελληνόγλωσσο Ξενοδοχείο».

                          

 

Ο Τσακάλωφ εγνωρίσθη με τον έμπορο Νικόλαο Σκουφά από την Άρτα, Ηπειρώτες και οι δύο. Κατόπιν μπήκαν οι Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος και ο Εμμανουήλ Ξάνθος από τη Πάτμο. Συνέταξαν τότε έναν πρώτο οργανισμό με πολλά στοιχεία από το «Ελληνόγλωσσο Ξενοδοχείο» και με σύμβολα και τύπους του Τεκτονισμού άρχισαν να μυούν. Αργότερα ο Σκουφάς πήγε στη Μόσχα όπου προσπάθησε να μυήσει και εκεί εμπόρους, αλλά αρνήθηκαν να μυηθούν.

Ένα από τα Τεκτονικά (Μασονικά) σύμβολα της Φιλικής Εταιρίας.

Ο Γαλάτης εμύησε τον πρίγκιπα Μαυροκορδάτο, τον Φυραρήν, τον Πατσιμάδη, τον Πενεδέκαν, τον Μάνθο Ριζάρην. Ο Γαλάτης μιλούσε πολύ για τις επιχειρήσεις του και για τους τίτλους ευγενείας που είχε, και ισχυριζόταν ότι είχε σχέσεις με επίσημα πρόσωπα της Ρωσικής πρωτεύουσας και πως ήταν συγγενείς του Καποδίστρια, για τους λόγους ότι ο Γαλάτης ήθελε εξουσία και πως απειλούσε πως θα μιλήσει σχετικά για την οργάνωση και των ατόμων της οργάνωσης.

 

Ο Τσακάλωφ και ο Δημητρόπουλος κάλεσαν τον Γαλάτη εις τη Μάνη, δήθεν για μυστική αποστολή, με σκοπό να τον παραδώσουν στον Πετρόμπεη για να τον απομονώσει. Ο Γαλάτης όμως πήγε στη Τριπολιτσά. Τότε ο Τσακάλωφ έστειλε τον Δημητρόπουλο να τον βρει, όπως και έγινε. Τον βρήκε σε κάποιο ερημικό μέρος και κατά εντολή του Τσακάλωφ τον σκότωσε για να απαλλαγεί από αυτόν.

 

Αργότερα ανέλαβαν την αρχηγία ο Ξάνθος μαζί με τον Υψηλάντη το 1820. Την 22α  Φεβρουαρίου του 1821, ο Υψηλάντης μαζί με τους αδελφούς του και τον Ρώσο εκ της Ρώσικης υπηρεσίας, Πολωνό αξιωματικό Γκαρνόβσκυ, πέρασε ως ιδρυτή τον Προύθον.

 
Σημειώνουμε την ιδιαιτέρα φρούρηση του Μιχαήλ Σούτσου, ηγεμόνος της Μολδαβίας, στην οποία εγγυήτρια ήταν η Ρωσία. 


Αυτά τα λίγα όσο αφορά την Τεκτονική φιλική εταιρία και τους ανθέλληνες εμπόρους, και τη γενεά των βλάχων (Εβραίων), όπως την πόρνη Αθήνα.

 

 ΚΑΘΗΚΙΑ μήπως έχετε αντιρρήσεις σχετικά με την πόρνη μασονική «φιλική εταιρεία» σας;

Αναρτήθηκε στις Φιλική Εταιρεία. Leave a Comment »

Επιφανείς Μασώνοι της Ελλάδας Περιόδου 1800 – 1950

Επιφανείς Μασώνοι της Ελλάδας Περιόδου 1800 – 1950

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ – ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΣΤΟΑ

Αγγελόπουλος Γεώργιος

Καθηγητής Πανεπιστημίου

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Αγγελόπουλος Κων.

Πρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου, Υπουργός, Μέγας Διδάσκαλος

 *

Αδαμαντίου Αδάμ

Καθηγητής Πανεπιστημίου

ΣΚΕΝΔΕΡΜΠΕΗΣ

Αδάμαντος Αδάμ

Δήμαρχος Αμμοχώστου

ΕΥΑΓΟΡΑΣ

Αθανασιάδης Κων.

Καθηγητής Α.Σ.Ο.Ε.Ε

ΜΕΛΗΣ

Αθηνογένης Αντώνιος

Νομομαθής, Υπουργός

ΙΩΝΙΑ

Αλεξανδρής Κων.

Ναύαρχος, Υπουργός

ΣΚΕΝΔΕΡΜΠΕΗΣ

Αναγνωστόπουλος Ανδρ.

Καθηγητής Πολυτεχνείου

ΟΡΦΕΥΣ

Αναγνωστόπουλος Γεώργ.

Καθηγητής Πανεπιστημίου

ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Αναγνωστόπουλος Παν.

Έπαρχος, Μέλος της Φιλικής Εταιρείας

 *

Ανδρεάδης Ανδρέας

Καθηγητής Πανεπιστημίου, Ακαδημαϊκός

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Ανδρέας

Πρίγκιψ Ελλάδος

ΗΣΙΟΔΟΣ

Άννινος Χαράλαμπος

Λόγιος, Συγγραφέας

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Άννινος Χερουβείμ

Μητροπολίτης Παροναξίας

ΔΕΛΦΟΙ

Αντύπας Ανδρέας

Ιατρός

ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ

Αντωνόπουλος Σπήλιος

Υπουργός, Μέλ. του Διευθ/ρίου 1863, Μέλος της Μεγ. Στοάς της Ελλάδος

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ

Αντωνόπουλος Σπυρίδων

Στρατιωτικός, Υπουργός και Μέλος της Μεγ. Στοάς της Ελλάδος

 *

Αξελός Ηρακλής

Υποστράτηγος

ΗΣΙΟΔΟΣ

Αραβαντινός Αναστάσιος

Καθηγητής Πανεπιστημίου

ΑΘΗΝΑ

Αραβαντινός Κων.

Καθηγητής Πανεπιστημίου

ΣΚΕΝΔΕΡΜΠΕΗΣ

Αραβαντινός Σπυρίδων

Ανώτ. Δικαστικός, Υπουργός και Μέγας Διδάσκαλος

 *

Βάρβογλης Νικόλαος

Υποστράτηγος, Μέγας Διδάσκαλος

ΣΚΕΝΔΕΡΜΠΕΗΣ

Βαρούνης Θεόδωρος

Καθηγητής Πανεπιστημίου

ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ

Βανδώρος Παναγιώτης

Υποναύαρχος

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ

Βασίλειος Γ’

Οικουμενικός Πατριάρχης

*

Βασιλικός Αθανάσιος

Βουλευτής

ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Βελιανίτης Θεόδωρος

Ποιητής, Υπουργός

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Βενέδικτος (Παπαδόπουλος Βασίλειος)

Πατριάρχης Ιεροσολύμων

ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΙΣ

Βενιζέλος Ελευθέριος

Πρωθυπουργός

ΑΘΗΝΑ

Βέρροιος Ιωάννης

Καθηγητής Πολυτεχνείου

ΗΣΙΟΔΟΣ

Βλησίδης Θρασύβουλος

Καθ. Πανεπιστημίου, Αντιπρόεδρος Ελλ. Αντικαρκινικής Εταιρείας

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ

Βράϊλας Αρμένης

Πρόεδρος Ιονίου Βουλής

ΦΟΙΝΙΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Βρατσάνος Δημήτριος

Δημοσιογράφος, Βουλευτής

ΠΑΤΡΙΣ

Βότσης Νικόλαος

Ναύαρχος

ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Γαλάνης Εμμανουήλ

Φιλόλογος, Συγγραφέας, Μέγ. Διδάσκαλος

ΦΟΙΝΙΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Γαλανός Σπυρίδων

Καθηγητής Πανεπιστημίου, Πρόσθετος Μέγ. Διδάσκαλος, Αντιπρ. Ελλ. Αντικ.Ετ.

ΟΡΦΕΥΣ

Γεννάδης Στέφανος

Στρατηγός

ΣΚΕΝΔΕΡΜΠΕΗΣ

Γεννατάς Πέτρος

Υπουργός

ΦΟΙΝΙΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Γενησαρλής Νικόλαος

Στρατηγός

ΗΣΙΟΔΟΣ/ΔΕΛΦΟΙ

Γεωργαλάς Κ. Γεώργιος

Καθηγητής Πανεπιστημίου

ΦΟΙΝΙΞ ΑΘΗΝΩΝ

Γεωργαντάς Αχιλλεύς

Καθηγ. Πανεπ., Μέλος της Μ. Στοάς Ελλ.

Μυήθηκε στην Αγγλία

Γεώργιος Β’

Βασιλεύς των Ελλήνων

Μυήθηκε στην Αγγλία

Γιανναράς Ευάγγελος

Καθηγητής Πολυτεχνείου

ΣΚΕΝΔΕΡΜΠΕΗΣ

Γιαννηκώστας Νικ.

Στρατηγός, Βουλευτής, Πρόσθ. Μέγ. Διδ.

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Γιαννόπουλος Αγησίλαος

Δημοσιογράφος, Μέλ. της Μ.Στ. της Ελλ.

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Γλέζος Πέτρος

Λόγιος, Μέλος της Μεγ. Στοάς της Ελλάδος

ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΙΣ

Γουναράκης Νικόλαος

Καθ. Παν/μίου. Υπουργός, Μέλος της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος

 *

Γούναρης Δημήτριος

Πρωθυπουργός

Π.ΠΑΤΡ. ΓΕΡΜΑΝΟΣ

Γρυπάρης Χρήστος

Υποστράτηγος

ΔΕΛΦΟΙ

Δαγκλής Παναγιώτης

Στρατηγός, Υπουργός

ΑΘΗΝΑ

Δαμασκηνός Νικόλαος

Καθ. Πανεπιστημίου, Μέγ. Διδάσκαλος

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ

Δαμιανός Αντώνιος

Υπουργός

ΘΕΜΙΣ

Δανδόλος Αντώνιος

Νομικός, Πολιτικός

ΦΟΙΝΙΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Δημαράς Νικόλαος

Καθηγητής Πανεπιστημίου

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Διαπούλης Χαράλαμπος

Καθηγητής Πανεπιστημίου

ΔΕΛΦΟΙ

Διγενής Κίμων

Στρατηγός

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Δίγκας Δημήτριος

Μακεδονομάχος, Υπουργός

ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Διδαχός Γεώργιος

Υπουργός

ΘΕΜΙΣ

Δουρέντης Ιωάννης

Υπουργός

ΣΚΕΝΔΕΡΜΠΕΗΣ

Δουρούτης Αθανάσιος

Πατήρ Ελλ. Βιομηχανίας, Τραπεζίτης, Πρόσθετος Μέγας Διδάσκαλος

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ

Δούσμανης Βίκτωρ

Στρατηγός

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Δραγούμης Ίων

Λόγιος, Πολιτικός

Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Δραγώνας Κων.

Ιατρός

ΑΣΤΗΡ

Έβερτ Μιλτιάδης

Μακεδονομάχος

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Εμμανουήλ Εμμανουήλ

Καθηγητής Πανεπιστημίου , Ακαδημαϊκός

ΣΚΕΝΔΕΡΜΠΕΗΣ

Έσσλιν Κων.

Νομομαθής, Πολιτικός

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ

Ευλάμπιος Μιχαήλ

Υπουργός

ΣΚΕΝΔΕΡΜΠΕΗΣ

Ζαβιτσιάνος Κων.

Διοικ. Εθν. Τραπ. Ελλ., Υπουργός, Πρόεδρος της Βουλής

ΗΣΙΟΔΟΣ

Ζαλοκώστας Ευγένιος

Διπλωμάτης, Υπουργός

ΑΘΗΝΑ

Ζάννας Αλέξανδρος

Συγγραφέας, Υπουργός

ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Ζέπος Π. Ιωάννης

Νομοδιδάσκαλος

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Ζώης Λεωνίδας

Ιστορικός Επτανήσου

ΗΛΙΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Ησυχάκης Δημήτριος

Δήμαρχος Χανίων

ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ

Θεοτόκης Εμμανουήλ

Πρόεδρος Ιονίου Βουλής

ΦΟΙΝΙΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Θεοτόκης Ιωάννης (Τζων)

Πολιτικός, Πρωθυπουργός

ΗΣΙΟΔΟΣ

Θεοτόκης Γεώργιος

Πολιτικός, Πρωθυπουργός

ΑΧΑΪΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

Θεοτόκης Νικόλαος

Υπουργός

ΣΚΕΝΔΕΡΜΠΕΗΣ

Θεοτόκης Σπυρίδων

Υπουργός

ΦΟΙΝΙΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ιατρίδης Βασίλειος

Καθηγητής Πολυτεχνείου

ΟΡΦΕΥΣ

Ιωακείμ Γ’

Οικουμενικός Πατριάρχης

ΠΡΟΟΔΟΣ

Ιωαννίδης Γεώργιος

Βουλευτής Πάφου

ΚΙΝΥΡΑΣ

Ιωαννίδης Περικλής

Ναύαρχος

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ

Καζάζης Νεοκλής

Καθηγητής Πανεπιστημίου

ΑΘΗΝΑ

Καζαντζάκης Νίκος

Λόγιος, Συγγραφέας

 *

Κάλευρας Δημήτριος

Καθηγητής Πολυτεχνείου

ΟΡΦΕΥΣ

Καλιτσουνάκης Δημήτριος

Καθηγητής Πανεπιστημίου, Υπουργός

ΘΕΜΙΣ

Καλλιμασιώτης Δημήτριος

Βουλευτής

ΜΙΑΟΥΛΗΣ

Καλογερόπουλος Δημήτριος

Πρόεδρος Ελλήνων Λογοτεχνών

ΑΘΗΝΑ

Καλογερόπουλος Νικόλαος

Πρωθυπουργός

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Καλογερόπουλος Παναγιώτης

Λόγιος, Μέλ. της Μεγ. Στοάς της Ελλάδος

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Καλομενόπουλος Νικόλαος

Στρατηγός Νίδας, Μακεδονομάχος

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Καμπάς Παναγιώτης

Βιομήχανος, Μέλος της Μ. Στοάς Ελλάδος

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ

Καμπούρογλου Δημήτριος

Ιστορικός, Ακαδημαϊκός, Μέλ. Μ. Στ. Ελλ.

 *

Κανελλόπουλος Ευθύμιος

Πρέσβυς, Υπουργός

ΦΟΙΝΙΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Καποδίστριας Ιωάννης (Κόμης)

Μέλος της Φιλ. Ετ. Α’ Κυβερνήτης Ελλάδος

Ρωσία

Καραϊσκάκης Σπυρίδων

Στρατηγός, Μέλος της Μεγ. Στ. της Ελλ.

 *

Καραπαναγιώτης Απόστ.

Καθηγητής Πανεπιστημίου

ΗΣΙΟΔΟΣ

Καρβούνης Νικόλαος

Υπουργός

ΗΣΙΟΔΟΣ

Κατσαφάδος Γεώργιος

Ιατρός, Α’ Πρ. Ελλ. Αντικ. Ετ., Υφυπ/ργός, Μέλος της Μεγ. Στοάς της Ελλάδος

ΠΙΣΤΙΣ

Κατσιμήτρος Χαράλαμπος

Στρατηγός

ΦΟΙΝΙΞ ΑΘΗΝΩΝ

Καυταντζόγλου Λύσανδρος

Πρέσβης

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

     
 

 

 

Κοντογιάννης Παντελής

Καθηγητής Πανεπιστημίου

ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Κοσμάς Γεώργιος

Στρατηγός, Υπουργός

ΠΕΛΛΑ

Κοτζιάς Κων.

Δήμαρχος Αθηναίων, Υπουργός

ΗΣΙΟΔΟΣ

Κοφινιώτης Αντώνιος

Καθηγητής Γεωπονικής

ΦΟΙΝΙΞ ΑΘΗΝΩΝ

Κουρτίδης Αριστ.

Λόγιος, Παιδαγωγός

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Κροκυδάς Σωτήριος

Πρωθυπουργός, Μέλ. της Μ. Στ. της Ελλ.

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Κρητικός Παναγιώτης

Καθηγητής Πανεπιστημίου, Πρόσθετος Μέγας Διδάσκαλος

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΙΚΩΝ

Κυβετός Λεωνίδας

Νομικός, Βουλευτής

ΦΟΙΝΙΞ ΑΘΗΝΩΝ

Κυριακός Γεώργιος

Ακαδημαϊκός

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Κυρίμης Γεώργιος

Υπουργός

ΗΣΙΟΔΟΣ

Κύρκος Μιχαήλ

Υπουργός

Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Κωστής Κωνσταντίνος

Καθ. Πανεπ., Μέλ. της Μ. Στ. της Ελλάδος

 *

Λαδάς Ιωάννης

Νομικός, Λόγιος

ΦΟΙΝΙΞ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Λαδάς Χρήστος

Νομικός, Υπουργός

ΟΜΗΡΟΣ

Λεβίδης Νικόλαος

Υπουργός

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Λελούδας Γεώργιος

Ναύαρχος

ΣΚΕΝΔΕΡΜΠΕΗΣ

Λευκαδίτης Αθανάσιος

Γυμναστής, Ιδρυτής Ελλ. Προσκοπισμού

ΣΚΕΝΔΕΡΜΠΕΗΣ

Λογοθετόπουλος Κων.

Ιατρός, Καθηγητής Πανεπιστημίου, Πρωθυπουργός

ΗΣΙΟΔΟΣ

Λομβάρδος Κων. Αργασάρης

Υπουργός, Μέλ. της Μ. Στ. της Ελλάδος

ΦΟΙΝΙΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Λομβάρδος Κων.

Υπουργός

ΦΟΙΝΙΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Λούβαρης Νικόλαος

Καθηγητής Πανεπιστημίου, Ακαδημαϊκός

ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Λοβέρδος Σπυρίδων

Τραπεζίτης, Υπουργός

ΠΑΡΘΕΝΩΝ

Μακκάς Γεώργιος

Καθηγητής Πανεπιστημίου

ΑΘΗΝΑ

Μαλακάσης Μιλτιάδης

Ποιητής

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Μανιάκης Κων.

Ανώτατος Δικαστικός

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Μάνος Νικόλαος

Δήμαρχος Θεσσαλονίκης

ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Μάντζαρος-Χαλικιόπουλος Νικ.

Μουσουργός

ΦΟΙΝΙΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Μαριδάκης Γεώργιος

Καθηγητής Πανεπιστημίου, Ακαδημαϊκός

ΘΕΜΙΣ

Μαρκοράς Γεράσιμος

Λόγιος, Ποιητής

ΦΟΙΝΙΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Μαρτινέλης Γεώργιος

Ποιητής

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Μάτεσις Αντώνιος

Νομικός, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Μάτεσις Α. Σπυρίδων

Ναύαρχος, Πολιτικός

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ

Ματθαιόπουλος Γεώργιος

Καθ. Πανεπ., Μέλ. της Μ. Στ. της Ελλάδος

ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ

Ματσούκας Σπυρίδων

Εθνικός Ποιητής

ΣΚΕΝΔΕΡΜΠΕΗΣ

Μαυροκορδάτος Δημήτριος

Νομάρχης, Υπουργός, Πρόσθετος Μέγας Διδάσκαλος

 *

Μαυρομιχάλης Στυλιανός

Υποναύαρχος, Μακεδονομάχος

ΣΚΕΝΔΕΡΜΠΕΗΣ

Μελάς Αλέξανδρος

Βουλευτής

ΣΚΕΝΔΕΡΜΠΕΗΣ

Μελάς Βασίλειος

Υποστράτηγος

ΣΚΕΝΔΕΡΜΠΕΗΣ

Μελάς Λεωνίδας

Λόγιος, Υπουργός

 *

Μελάς Π. Μιχαήλ

Ανώτ. Αξιωματικός

ΗΣΙΟΔΟΣ

Μελάς Παύλος

Μακεδονομάχος

ΑΘΗΝΑ

Μελέτιος Β’ (Εμμ. Μεταξάκης)

Αλεξανδρείας και Οικουμενικός Πατριάρχης

ΑΡΜΟΝΙΑ

Μεταξάς Ιωάννης

Στρατιωτικός, Πρωθυπουργός

ΗΣΙΟΔΟΣ

Μινέϊκο Σίγμ.

Μηχανικός

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Μομφεράτος Αντώνιος

Καθηγητής Πανεπιστημίου, Υπουργός

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Μπάϊρας Ανδρέας

Στρατηγός

ΣΚΕΝΔΕΡΜΠΕΗΣ

Μπακόπουλος Κων.

Στρατηγός

ΣΚΕΝΔΕΡΜΠΕΗΣ

Μπαλάνος Δημήτριος

Ιατρός

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Μπαλτατζής Γεώργιος

Υπουργός

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Μπενάκης Εμμανουήλ

Εθν. Ευεργέτης, Δήμαρχος Αθηναίων, Υπουργός

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Νάγος Σπυρίδων

Λόγιος, Συγγραφέας, Μέλος της Μεγ. Στοάς της Ελλάδος

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ

Νικολίτσας Γεώργιος

Καθηγητής Πανεπιστημίου

ΦΩΣ

Ξάνθος Εμμανουήλ

Έμπορος, Ιδρυτικό Μέλος της Φιλικής Εταιρείας

Η ΕΝΩΣΙΣ

Οικονομίδης Ιωάννης

Τραπεζίτης

ΣΟΛΩΝ

Οικονομόπουλος Νικόλαος

Ανώτ. Δικαστικός, Υπουργός, Μέλος της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος

ΦΟΙΝΙΞ ΑΘΗΝΩΝ

Οικονόμου Αριστ.

Καθηγητής Πολυτεχνείου

ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ

Παπαβασιλείου Ιπποκράτης

Στρατηγός, Υπουργός

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Παπαγεωργίου Πέτρος

Καθηγητής Πανεπιστημίου

ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Παπαγεωργίου Φιλώτας

Ανώτ. Δικαστικός, Βουλευτής, Μέγας Διδάσκαλος

ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Παπαδάκης Ιωάννης

Καθ. Πανεπ./Πολυτεχ., Μέλ. Μ. Στ. Ελλ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ

Παπαδήμας Νικόλαος

Στρατηγός, Υπουργός

ΣΚΕΝΔΕΡΜΠΕΗΣ

Παπαδοδήμας Ηλίας

Στρατηγός, Ιδρυτικό Μέλος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας

ΔΕΛΦΟΙ

Παπαμιχαλόπουλος Κων.

Λόγιος, Υπουργός

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Παπαναστασίου Αλέξανδρος

Πολιτικός, Πρωθυπουργός

ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΡΑΙΟΣ

Παπούλιας Δημήτριος

Καθηγητής Πανεπιστημίου, Ακαδημαϊκός, Μέγας Διδάσκαλος

ΟΡΦΕΥΣ

Παππάς Αλέξανδρος

Ιατρός, Υπουργός

ΑΡΜΟΝΙΑ

Πεζόπουλος Θεόδωρος

Αντιπλοίαρχος, `Ηρως

ΣΚΕΝΔΕΡΜΠΕΗΣ

Πεζόπουλος Κυριάκος

Υποναύαρχος, Καθηγ. Πολυτεχνείου, Μέλος της Μεγ. Στ. της Ελλάδος

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ

Πελεκίδης Ευστράτιος

Αρχαιολόγος

ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Περράκης Κων.

Ιατρός, Πρ. Ιατρ. Συλλόγου, Μέγας Διδ.

ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ

Πετζετάκης Μιχαήλ

Καθηγητής Πανεπιστημίου

ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ

Πηχεών Φιλόλαος

Στρατηγός, Μακεδονομάχος

ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Πιερράκος Κυριάκος

Στρατηγός, Υπουργός

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Πιπινέλης Παναγιώτης

Διπλωμάτης, Πολιτικός, Πρωθυπουργός

ΟΡΦΕΥΣ

Πλυτάς Αμβρόσιος

Δήμαρχος Αθηναίων

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Πουρής Μιλτιάδης

Βιομήχανος, Μέγας Διδάσκαλος

ΜΙΑΟΥΛΗΣ

Πυλαρινός Φραγκίσκος

Καθηγ. Πανεπιστημίου, Μέλος Μ. Στ. Ελλ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ

Ράδος Ν. Κων.

Καθηγητής Πανεπιστημίου

ΑΘΗΝΑ

Ράδος Νικόλαος

Λόγιος, Ιστοριοδίφης, Μέλος της Μεγ. Στοάς της Ελλάδος

 *

Ράλλης Πέτρος

Υπουργός

ΘΕΜΙΣ

Ράμμος Αντώνιος

Πρόεδρος Ιατρ. Συλλ., Μέλος της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος

ΗΣΙΟΔΟΣ

Ρούφος Κανακάρης Λουκάς

Υπουργός

ΗΣΙΟΔΟΣ

Ρωμανός Αριστ.

Υπουργός

ΘΕΜΙΣ

Ρώμας Αλέξανδρος

Πρόεδρος της Βουλής, Υπουργός

 *

Ρώμας Διονύσιος (Κόμης)

Νομομαθής, Γερουσιαστής της Ιονίου Βουλής, Μέλος Φιλικής Ετ., Α’ Μ. Διδ., Μέγας Πολίτης και Ευεργέτης Ελλάδος

 *

Σακελλαρίου Γεώργιος

Καθηγητής Πανεπιστημίου

ΣΚΕΝΔΕΡΜΠΕΗΣ

Σάρρος Δημήτριος

Εκπαιδευτικός, Μακεδονομάχος

ΑΡΜΟΝΙΑ

Σερπιέρης Φερδινάνδος

Τραπεζίτης, Μέλ. της Μεγ. Στ. Ελλάδος

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Σημιτόπουλος Ηλίας

Αρχιτέκτων

ΜΕΛΗΣ

Σημιτόπουλος Κων.

Ιατρός

ΜΕΛΗΣ

Σκαλιέρης Γεώργιος

Λόγιος, Δημ/φος, Γάλλ. Ακαδημαϊκός

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Σκίπης Σωτήρης

Ποιητής, Ακαδημαϊκός

ΦΟΙΝΙΞ ΑΘΗΝΩΝ

Σκουλάς Αχιλλεύς

Στρατιωτικός, Μακεδονομάχος

ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ

Σκουφάς Νικόλαος

Έμπορος, Ιδρυτ. Μέλος Φιλικής Εταιρ.

 *

Σολομωνίδης Σπυρίδων

Δημοσιογράφος, Νομάρχης

ΙΩΝΙΑ

Σολομωνίδης Σωκράτης

Δημοσ/φος, Λόγιος, Ιδρυτής Ν. Σμύρνης

ΜΕΛΗΣ

Σουλιώτης – Νικολαϊδης Αθαν.

Στρατηγός, Υπουργός

ΣΚΕΝΔΕΡΜΠΕΗΣ

Σοφούλης Θεμιστοκλής

Πολιτικός, Πρωθυπουργός

ΗΡΑ

Σπεράντζας Στέλιος

Ποιητής, Καθηγητής Πανεπιστημίου

ΦΟΙΝΙΞ ΑΘΗΝΩΝ

Στεφάνου Διονύσιος

Νομικός, Υπουργός, Μέγας Διδάσκαλος

 *

Στράτος Νικόλαος

Πρωθυπουργός

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Στρεϊτ Γεώργιος

Νομομαθής, Ακαδημαϊκός, Υπουργός

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Συνοδινός Ε. Ελευθέριος

Καθηγητής Α.Σ.Ο.Ε.Ε.

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Συρμόπουλος Σόλων

Πρύτανις Α.Σ.Ο.Ε.Ε.

ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ

Σφακιανάκης Παναγιώτης

Πολιτικός, Υπουργός

ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ

Σώζος Χριστόδουλος

Δήμαρχος Λεμεσού, Βουλευτής

ΖΗΝΩΝ

Τερτσέτης Γεώργιος

Λόγιος, Δικαστικός

 *

Τζαζόπουλος Αλέξανδρος

Νομικός, Ιδρ. Μέλ. Αντικ. Ετ., Μέγας Διδ.

ΜΕΛΗΣ

Τζέτζης Ιωάννης

Ιστορικός, Καθηγητής Πανεπιστημίου

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Τριανταφυλλίδης Αντώνιος

Βουλευτής Λευκωσίας

ΣΟΛΩΝ

Τρικούπης Σπυρίδων

Πολιτικός, Υπουργός

ΣΚΕΝΔΕΡΜΠΕΗΣ

Τσακάλωφ Αθανάσιος

Ιδρυτικό Μέλος της Φιλικής Εταιρείας

 *

Τσακόπουλος Σπυρίδων

Πολιτικός, Υπουργός

ΣΚΕΝΔΕΡΜΠΕΗΣ

Τσίλλερ Ερνέστος

Αρχιτέκτων, Αρχαιολόγος, Καθ. Πολυτεχ. Μέλος της Μεγ. Στοάς της Ελλάδος

 *

Τσόντος Βάρδας Γεώργιος

Στρατηγός, Μακεδονομάχος, Υπουργός

ΗΣΙΟΔΟΣ

Τσόχας Γεώργιος

Δήμαρχος Αθηναίων

ΣΚΕΝΔΕΡΜΠΕΗΣ

Υψηλάντης Αλέξανδρος (Πρίγκιψ)

Στρατηγός , Αρχηγός της Φιλικής Εταιρείας

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Υψηλάντης Δημήτριος

Στρατιωτικός, Μέλος της Φιλικής Εταιρείας

 *

Υψηλάντης Νικόλαος

Αρχηγός Ιερού Λόχου, Μέλος της Φιλικής Εταιρείας

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ

Φιλάρετος Γεώργιος

Πολιτικός, Υπουργός

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Φιλήμων Τιμολέων

Νομικός, Βουλευτής, Δήμαρχος Αθηναίων Μέγας Διδάσκαλος

 *

Φλογαϊτης Θεόδωρος

Λόγιος, Δικαστικός

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ

Φλώκος Χαράλαμπος

Γενικός Στρατ. Αρχίατρος

ΣΚΕΝΔΕΡΜΠΕΗΣ

Φραντζής Αμβρόσιος

Στρατηγός

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Φωτιάδης Αλέξανδρος

Καθηγ. Πανεπιστημίου, Μέλος της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος

ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ

Φώτιος (Πέρογλου Γεώργιος)

Πατριάρχης Αλεξανδρείας

 *

Χαλκοκονδύλης Λ. Ιωάννης

Κοινωνιολόγος, Δημοσιογράφος

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Χαριτάκης Κων.

Καθηγητής Πανεπιστημίου

ΣΚΕΝΔΕΡΜΠΕΗΣ

Χαριτάντης Αναστάσιος

Καθηγητής Πανεπιστημίου

Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Χάρτ Ευτύχιος

Καθηγητής Πανεπιστημίου

ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ

Χατζηπάνος Παναγιώτης

Νομικός, Υπουργός

ΣΚΕΝΔΕΡΜΠΕΗΣ

Χοϊδάς Ρόκκος

Νομικός, Βουλευτής

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Χρηστοβασίλης Χρ.

Λόγιος, Ποιητής

ΔΩΔΩΝΗ

Χριστόφορος

Πρίγκιψ Ελλάδος

ΗΣΙΟΔΟΣ

Χρύσανθος (Φιλιππίδης Χαρίλαος)

Μητροπολίτης Τραπεζούντος, Αρχιεπ/πος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος

RENAISSANCE

Χρυσάφης Ιωάννης

Καθηγητής Γυμναστικής

ΗΣΙΟΔΟΣ

Ψαρρός Δημήτριος

Συνταγ/ρχης, Αρχηγός Αντιστασιακής Οργανώσεως 5/42

Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

Η Στοά του βιβλίου

Η Στοά τού Βιβλίου ιδρύθηκε τον Ιούνιο τού 1996 από τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία.

 

Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία ιδρύθηκε το 1836 από 3 μασόνους: τον παιδαγωγό Ιωάννη Κοκκώνη, τον «διδάσκαλο» του Γένους Γεώργιο Γεννάδιο και τον Αρχιμανδρίτη Μιχαήλ Αποστολίδη και από άλλους 70 (εβδομήκοντα) μασόνους της εποχής.


Αρσάκειο μέγαρο: Κτίσθηκε σε σχέδια του Τούρκου αρχιτέκτονα Λύσανδρου Καυταντζόγλου.

 

 

Συνεργάτες – Ομιλητές Στοάς Βιβλίου:

 


Ευγενία Κουτσουβάνου
, καθηγήτρια Παν/μίου Αθηνών, ΤΕΑΠΗ

Μάκης Ποδότας, Γιώργος Κασιμάτης, Δημήτρης Καλογήρου

Θεόδωρος Παπαγγελής, καθηγητής της Κλασικής Φιλολογίας του Α. Π. Θ

Μαριλένα Κασιμάτη, Δρ Ιστορίας της Τέχνης τού Πανεπιστημίου του Μονάχου

Σταμάτης Αλαχιώτης, πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, καθηγητής Λαογραφίας τού Παν/μίου Αθηνών

Κώστας Γεωργουσόπουλος, κριτικός-λογοτέχνης

Δημήτρης Κακαβελάκης, δημοσιογράφος-συγγραφέας, διευθυντής της Στοάς τού Βιβλίου.

Γιάννης Πανούσης, Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών 

Γιάννης Μίχας, ζωγράφος-Νομάρχης Πειραιά

Παύλος Ναθαναήλ, πρόεδρος της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών, πρ.Διευθυντής BBC Νοτίου Ευρώπης

Κώστας Καζάκος, γλύπτης.

Παναγιώτης Καραφωτιάς, διεθνολόγος-συγγραφέας, Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων του Παν/μίου Indianapolis.

Πέτρος Ευθυμίου, Υπουργός Παιδείας

Ευάγγελος Βενιζέλος, Υπουργός Πολιτισμού

Στ. Περράκης, καθηγητής Παντείου

Δημήτρης Κώνστας, διευθυντής Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων

Αδάμ Αμανίτης, εκπρόσωπος των εκδόσεων Αντ. Ν. Σάκκουλα.

Ντόρα Μπακογιάννη, Δήμαρχος Αθηναίων

Μανώλης Μικρογιαννάκης, καθηγητής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Βασίλης Χρηστίδης, καθηγητής Αραβικής Ιστορίας

Γιάννης Πλαχούρης, αντιπρόεδρος ΕΣΠΗΤ, μέλος Δ.Σ. της ΠΟΕΣΥ

Γιάννης Ευσταθιάδης, Νίκος Ξυδάκης, Δημήτρης Παπαδημητρίου, Σταύρος Λυγερός

Γεώργιος Μπαζώνης, καθηγητής Παν/μίου

Αλέξανδρος Μ. Σταυρόπουλος, καθηγητής Παν/μίου

Δημ. Κυριτσάκης, Αρεοπαγίτης, πρόεδρος Ένωσης Δικαστών-Εισαγγελέων.

Δημήτρης Κακαβελάκης, δημοσιογράφος-συγγραφέας, διευθυντής τής Στοάς τού Βιβλίου

Έκτωρ Βερύκιος, Διευθυντής τής Διευθύνσεως Γραμματείας τής ALPHA BANK

Κάτια Λεμπέση, εκδότρια

Κυριάκος Κατζουράκης, ζωγράφος

Δημήτρης Παυλόπουλος, ιστορικός τέχνης.

Κυριάκος Κουλαφας, καθηγητής Καποδιστριακού Παν/μίου

Νίκος Νικολόπουλος, βουλευτής, Τομεάρχης Οικονομίας τής «Νέας Δημοκρατίας»

Παντελής Οικονόμου, Βουλευτής τού «ΠΑΣΟΚ».

Σεραφείμ Κωνσταντινίδης, δημοσιογράφος, αρχισυντάκτης της Οικονομικής Καθημερινής.

Παναγιώτης Κόκκοτας, καθηγητής Πανεπιστημίου

Κωνσταντίνος Σκορδούλης, καθηγητής Πανεπιστημίου

Βασίλης Κουλαϊδής, καθηγητής Πανεπιστημίου

Παναγιώτης Κουμαράς, καθηγητής Πανεπιστημίου

Fabio Bevilacqua, καθηγητής Πανεπιστημίου

Antonio Moreno Gonzalez, καθηγητής Πανεπιστημίου

Falk Riess, καθηγητής Πανεπιστημίου


Συγγραφείς που συνεργάζονται με την ΣΤΟΑ:

 

Άρη Ν. Πουλιανός, Μάκης Ποδότας, Γιώργος Κασιμάτης, Ιωάννης Λουκάς, Πέτρος Τατσόπουλος, Σου Παπαδάκου, Διονύσης Κ. Μαγκλιβέρας, Σπύρος Καραχρήστος, Ράνια Καπελιάρη, Διονυσίος Χιώνης, αναπληρωτής καθηγητής Δημοκρίτειου Παν/μίου Θράκης, Γεωργίος Κορρές, επίκουρος καθηγητής Παν/μίου Αιγαίου, Θανάσης Αθανασόπουλος-Καλόμαλος, Μάξιμος Χαρακόπουλος, Δημοσθένης Λιακόπουλος, Ανέστης Κεραμυδάς, Ιωάννης Φουράκης, Γιώργος Σταμίκος, Γιάννης Θ. Γιαννόπουλος, μαθηματικός, Τάσος Ρούσσος, Οδυσσέας Χατζόπουλος, Αθηνά Χατζοπούλου, Παντελής Κ. Ιωαννίδης, Αικατερίνη  Αρβανιτίδου, Δήμητρα Λιάτσα – Χράπη, Γιαλουράκης Κλεάνθης, Νίκος Κανακάρης, Δημήτρης Γιόλβας κ.α.

 

 

 

Εκδότες / εκδοτικοί οίκοι που ανήκουνε στη ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ:

 

Anubis, Aquarius, Explorer, Fagotto, Gema, Opera, Power Publishing, Success Dynamics, Susaeta, Taschen, University Studio Press, Άγνωστο, Άγρα, Αδάμ, Αιγόκερως, Αίολος, Αιώνιος Ηνίοχος, Ακρίτας, Αλεξάνδρεια, Αλκυών, Άμμος, Ανατολικός, Απόπειρα, Αποσπερίτης, Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αρμός, Αρσενίδης, Αρχέτυπο-Μεταεκδοτική, Ασημάκης, Αστάρτη, Ατλαντίς, Αφοί Κυριακίδη, Βάνιας, Βέφα Αλεξιάδου, Βήτα Ιατρικές Εκδόσεις, Βιβλιόραμα, Βουλούκος, Γαβριηλίδης, Γεωργιάδης-Ελληνική Αγωγή, Γκοβόστης, Γλάρος, Γνώση, Γράμματα, Γρηγόρης, Δαίδαλος, Δεληθανάσης, Διάπλαση, Δίαυλος, Δίδυμοι,  Διεθνές Κέντρο Βιβλίου, Δίοδος, Δίον, Διόπτρα, Δόμος, Δωδώνη, Δωρικός, Εθνική Χαρτοθήκη-Εθνικό Κέντρο Χαρτών, Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, Εκάτη, Εκδόσεις Εθνικού Κέντρου Βιβλίου, Εκκρεμές, Ελεύθερη Σκέψις, Ελεύθερος Τύπος, Ελληνικό Λογοτεχνικό & Ιστορικό Αρχείο, ΕΛΠΑ, ΕΛΦΙΛ, Εμπειρία, Ενάλιος, Εξάντας, Επίκεντρο, Επίκουρος, Επιλογή-Θύραθεν, Ερατώ, Έσοπτρον, Εστία, Ι. Δ. Κολλάρος & Σία, Ζαχαρόπουλος Σ. Ι., Ζήτη, Ζήτρος, Ζωή, Η Καθημερινή, Ηλέκτρα, Ηλιοδρόμιο, Θεμέλιο, Θήραθεν, Θυμάρι, Ιάμβλιχος, Ιδεοθέατρον, Ίδρυμα Μανώλη Τριανταφυλλίδη, Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη, Ιερά Ελλάς – Χωροχρόνος ΕΠΕ, Ίκαρος, Ίνδικτος, Ίριδα, Ισόρροπον, Ιωλκός, Ίων, Κάδμος, Καζαντζάκη, Κάκτος, Καλέντης, Καλοκάθης, Κάουφμαν, Καρδαμίτσα, Καστανιώτη, Κάστωρ, Κάτοπτρο-Quantrum και Scientific American, Κέδρος, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Κέρκυρα, Κλειδάριθμος, Κοάν, Κονιδάρη, Κρύων, Κυβέλη, Λέκτωρ, Λιαντίνης, Λιβάνη, Λυχνάρι, Μαϊστρος, Μακρή, Μαλλιάρης-Παιδεία, Μελάνι, Μέλισσα, Μέριμνα, Μεταίχμιο, Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις, Μικρή Άρκτος, Μίλητος, Μίνωας, Μοντέρνοι Καιροί, Μορφή, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Μούσες, Μπουκουμάνης, Μυριόβιβλος, Μύρτος, Νάρκισσος, Νέα Θέσις, Νεφέλη, Νίκας, Νότος, Ντουντούμης, Ντουντούμης – Διάγραμμα,  Οδόραμα, Οδυσσέας, Οιωνός, Ολκός, Οξύ, Παναγιωτόπουλος Ι.Μ., Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Παπαδήμας, Παπαδόπουλος, Παπαζήσης, Παπαϊωάννου, Παρμενάς, Παρουσία, Πατάκης, Πελεκάνος, Περίπλους, Πλατύπους, Πλέθρον, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, Πόλις, Πύρινος Κόσμος, Πύρρα, Ράππα, Ρέμπελ-Σωμανούς, Ροδόπουλος, Ρωσίλη, Ρώσση, Σαββάλα, Σάκκουλας Αντ. Ν., Σιδέρης Ι., Σταμούλη Α.Ε., Σταφυλίδης, Στοχαστής, Στρατίκης, Σύγχρονοι Ορίζοντες, Σύναλμα, Σωτήρ, Τάλως Φ., Ταξιδευτής-Ζεβρόδειλος, Τετρακτύς, Τζιόλα, Το Ροδακιό, Τοπίο, Τραυλός, Τρίτων, Υποδομή, Φόρμιγξ, Φυτράκη, Ψύχαλος, Ψυχογιός, Ωκεανίδα, Ωρίων.

 

Προκαλούμε όλα αυτά τα ανθελληνικά σκουλήκια να μας πουν πως είναι «Έλληνες». Εμπρός μπαστάρδια, πέστε μας πως δεν είστε ανθέλληνες, μασόνοι, Εβραίοι, Τούρκοι, σαϊντολόγοι, ιεχωβάδες, κ.α. μέλη  βοθροειδών οργανώσεων που εξοντώνουν τον Έλλην. Αν παραλείψαμε κάποια ανθελληνικά σκουπίδια, δεν έγινε σκόπιμα, ζητάμε την κατανόηση αυτών των ανθελληνικών σκουπιδιών.

 

(ΣΗΜ.: Πιθήκια «Εβραιό-Τουράν» μπορείτε να μας κάνετε αγωγή, μήνυση ή να μας πάτε ευρωπαϊκό δικαστήριο, όπως μπορείτε να πάρετε φόρα και να οδηγήσετε με τα οπίσθιά σας κεντράροντας τον Βίλλο μας (=όπως λέγουν οι ημών Πελασγοί πρόγονοί μας), και να καθίσετε πάνω).

Ο Θεός Κουκουβάγια ή Λίλιθ (Lilith)

Ο Θεός Κουκουβάγια ή Λίλιθ (Lilith)
Μία από τις Θεότητες των Τεκτόνων 

 

Η πετσέτα στη συνεδρίαση Βοημίας των αλσών, o Θεός ευλογεί Σόδομα και Γόμορρα επίσης.

image001

Το πρώτο Σάββατο του στρατοπέδου, ένα επιμελημένο τελετουργικό αποκαλούμενο cremation «αποτέφρωση νεκρού» γίνεται αμέσως μετά από το γεύμα. Αρχίζει με την πομπή μιας ομάδας ατόμων, που ντύνονται με κόκκινες δεμένες κουκούλες και κόκκινες τηβέννους, μερικές από τις οποίες παίζουν ένα νεκρικό «θρηνητικό άσμα» ενώ άλλοι φέρνουν τους φανούς. Αυτά τα άτομα φέρνουν επίσης ένα τραχύ, ανοικτό φέρετρο που περιέχει ένα σώμα φτιαγμένο από μαύρη μουσελίνα, καλυμμένο με ξύλινο σκελετό. Σύμφωνα με τον Domhoff, «αυτό είναι το σώμα του «κινδύνου», που συμβολίζει τις ανησυχίες και τις θλίψεις που τα σημαντικά άτομα πρέπει υποθετικά να αντέξουν στις καθημερινές ζωές τους. Είναι θαμπό, «κίνδυνος» που πρέπει να αποτεφρωθεί»..

 

«Τα μέλη Eso έχουν συζητήσει το πρόγραμμα κουκουβάγια στη συνεδρίαση του Συμβουλίου τους στο Λονδίνο. Αλλά υπάρχουν περισσότερα. Στο Καπιτώλιο των Ηνωμένων Πολιτειών, στην ακραία ανατολική πλευρά του Καπιτωλίου, υπάρχουν δύο αδιέξοδα που διαμορφώνονται ακανόνιστα. Στην πραγματικότητα, όταν σύρετε μια μαύρη γραμμή προσεκτικά γύρω από αυτά τα αδιέξοδα, και συνεχίζετε τη μαύρη γραμμή γύρω από το Καπιτώλιο, παίρνετε την εμφάνιση μιας κερασφόρου κουκουβάγιας, με τα αδιέξοδα ως αυτιά της. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Αυτό είναι ένας άλλος τρόπος Σατανικός». 

image002

Ιδού οι βασιλιάδες τον προγόνων της Βοημίας «George W. Bush».

Μασονία

Η Μασονία είναι μυστική πολιτική και θρησκευτική, αριστοκρατική οργάνωση με ειδική αποστολή την εξαφάνιση της Χριστιανικής πίστεως και την ενοποίηση του κόσμου, για την ευχερή διακυβέρνηση του από τον ερχόμενο σιωνιστή κοσμοκράτορα (Αντίχριστο). Η διδασκαλία της δίδεται σε 33 βαθμούς, και κάθε βαθμός έχει το δικό του τυπικό μυήσεως. Έχει ακόμα 7 τυπικά τεκτονικών λειτουργιών και τελετών: Γάμου, βαπτίσεως, μνημόσυνου, εγκαινίων του τεκτονικού Ναού, συμποσίων κ.α.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΩΝ ΜΑΣΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

Στον έναντι πίνακα του Μεγάλου Κοσμηματοπωλείου της Ν.Υόρκης των ΗΠΑ, στο όποιο κατασκευάζονται τα σύμβολα (σήματα) των μασονικών βαθμών, αναφέρονται οι βαθμοί της μυήσεως και στο Σκωτικό Δόγμα που ισχύει και στην Ελλάδα (33 βαθμοί) και στο Αμερικανικό Δόγμα (Δόγμα της Υόρκης) πού ισχύει στις ΗΠΑ και Καναδά και το όποιο σήμερα αποτελείται από εννέα βαθμούς και είναι οι έξης:

 

1) Μαθητής

2) Εταίρος

3) Διδάσκαλος

4) Διδάσκαλος του Μάρκ

5) Πρώην Διδάσκαλος

6) Εξοχότατος Διδάσκαλος

7) Ιερά Βασιλική Αψίς

8) Βασιλικός Διδάσκαλος

9) Εκλεκτός Διδάσκαλος

 

Στo Αμερικανικό Δόγμα ανήκουν και οι βαθμοί:

10) του Ύπατου Συμβούλου Εκλεκτού Διδασκάλου

11) του Ιππότου του Ερυθρού Σταυρού

12) «Το τάγμα των Ιπποτών της Μάλτας»

13) «Το τάγμα των Ιπποτών τον Ναού»

14) Υπέρτατος Πρίγκηψ του Βασιλικού Μυστικού, πού προστέθηκαν αργότερα.

 

Όπως συμβαίνει σ’ όλες τις θρησκείες και ιδεολογίες, έτσι και στη Μασονία έχουν δημιουργηθεί πλήθος δογμάτων και αιρέσεων, χωρίς αυτό να αλλάζει την ουσία των πραγμάτων. Έτσι όλα τα Μασονικά δόγματα και συστήματα τον ίδιο σκοπό υπηρετούν: τον κλονισμό της πίστεως στο πρόσωπο του Ιησού Χρίστου ως «Θεού αληθινού εκ Θεού αληθινού» και αυτό γιατί είναι όργανα της Ιουδαϊκής πλάνης που επιμένει να αρνείται την Μεσσιακή ιδιότητα του Ιησού και υποστηρίζει ότι ο Μεσσίας δεν ήρθε ακόμα αλλά αναμένεται. Φυσικά αυτός που αναμένεται δεν είναι ο Χριστός, αλλά ο Αντίχριστος και αυτόν υπηρετεί και ο Σιωνισμός και η Μασονία και η Νέα Εποχή και τα παρακλάδια τους. Αυτή είναι η αλήθεια για όσους έχουν μάτια να την δουν.

 

Η Μασονία είναι μια καρικατούρα της Εκκλησίας, και διαθέτει δύο κεντρικά όργανα: Την «Μεγάλη Στοά» ή «Μεγάλη της Μάλτας».

 

Οι βαθμοί του Σκωτικού Δόγματος:

Σύμφωνα με το άρθρο 77 του Γενικού Κανονισμού του Ύπατου Συμβουλίου του 33ου βαθμού της Ελλάδος του Αρχαίου και Αποδεδειγμένου Σκωτικού Δόγματος, οι βαθμοί της Μασονίας είναι 33 και διαιρούνται σε επτά τάξεις, ως εξής:

 

Πρώτη Τάξη:

1ος  Βαθμός: Μαθητής

2ος  Βαθμός: Εταίρος

3ος  Βαθμός: Διδάσκαλος

 

Δεύτερη Τάξη:

4ος  Βαθμός: Μυστικός Διδάσκαλος

5ος  Βαθμός: Τέλειος Διδάσκαλος

 

Η «Ανατολή» της Ελλάδος και το «Ύπατο Συμβούλιο του 33ου βαθμού της Ελλάδος»

έχουν 141 Στοές στην Αθήνα. Οι βαθμοί τους έχουν ως εξής:

6ος  Βαθμός: Γραμματεύς εξ Απορρήτων

7ος  Βαθμός: Έφορος και Δικαστής

8ος  Βαθμός: Επόπτης Οικοδομών

9ος  Βαθμός: Διδάσκαλος Εκλεκτός των 9

10ος  Βαθμός: Έξοχος Εκλεκτός των 15

11ος  Βαθμός: Υπέρτατος Εκλεκτός των 12

12ος  Βαθμός: Μέγας Διδάσκαλος Αρχιτέκτων

13ος  Βαθμός: Ιππότης της Βασιλικής Άψίδος

14ος  Βαθμός: Μέγας Εκλεκτός, Τέλευς και Υπέρτατος Τέκτων

 

Τρίτη Τάξη

15ος  Βαθμός: Ιππότης Ανατολής ή τον Ξίφους

16ος  Βαθμός: Πρίγκηψ της Ιερουσαλήμ

 

Τέταρτη Τάξη

17ος  Βαθμός Ιππότης Ανατολής και Λύσεως

18ος  Βαθμός: Πρίγκηψ Ροδόσταυρος, Ιππότης του Αετού και του Πελεκάνος

 
Πέμπτη Τάξη

19ος  Βαθμός: Μέγας Ποντίφηξ

20ος  Βαθμός: Μέγας Διδάσκαλος των Συμβολικών Στοών

21ος  Βαθμός: Νωαχίτης ή Πρώσσος Ιππότης

22ος  Βαθμός: Ιππότης Βασιλικού Πελέκεως ή Πρίγκηψ του Λιβάνου

23ος  Βαθμός: Αρχηγός της Σκηνής

24ος  Βαθμός: Πρίγκηψ της Σκηνής

25ος  Βαθμός: Ιππότης του Χαλκού Όφεως

26ος  Βαθμός: Πρίγκηψ της Χάριτος

27ος  Βαθμός: Ιππότης Ταξιάρχης του Ναού

28ος  Βαθμός: Ιππότης του Ήλιου.

29ος  Βαθμός: Σκώτος Ιππότης του Αγ. Ανδρέου

30ος  Βαθμός: Ιππότης, Ιππότης του Λευκού και Μέλανος Αετού

 

Έκτη Τάξη:

31ος  Βαθμός: Μέγας Επιθεωρητής Ταξιάρχης δικαστής

32ος  Βαθμός: Υπέρτατος Πρίγκηψ του Βασιλικού Μυστικού

 

Έβδομη Τάξη:

33ος  Βαθμός: Ύπατος Μέγας Γενικός Επιθεωρητής.

 

Όλα αυτά, Στοές και Κεντρικά όργανα, καλύπτονται κάτω από το «Τεκτονικό Ίδρυμα», ένα δήθεν Ίδρυμα, του οποίου, έχουμε ζητήσει την διάλυση γιατί έχει φύγει από τον προορισμό του και λειτουργεί παράνομα. Δυστυχώς όμως η προσφυγή μας εναντίον του έχει μείνει ανενέργητη, γιατί η Μασονία έχει ισχυρούς προστάτες.

 

Η Μασονία ισχυρίζεται ότι είναι φιλοσοφική και φιλανθρωπική οργάνωση. Με το πρόσχημα της φιλανθρωπίας, υπάρχει αναγνωρισμένη από το κράτος και με το περικάλυμμα της φιλοσοφίας, ασκεί θρησκευτική προπαγάνδα και εκλεκτικό προσηλυτισμό, σε βάρος της χριστιανικής πίστεως.

 

Και μονάχα η ανάγνωση των βαθμών αυτών, με τις βαρύγδουπες ονομασίες, είναι αρκετό να σχηματίσει κανείς ιδέα του πνευματικού και ηθικού επιπέδου των τροφίμων της Στοάς. Ποιός άνθρωπος με στοιχειώδη σοβαρότητα θα δεχόταν ποτέ να προσαγορεύεται «Τέλειος», «Υπέρτατος», «Μέγας», «Μέγας Εκλεκτός, Τέλειος και Υπέρτατος», «Ιππότης Ανατολής και Δύσεως», «Μέγας Ποντίφηξ», «Μέγας Διδάσκαλος», «Ύπατος Μέγας» κ.τ.λ. τίτλοι πού φέρνουν στο νου τρελοκομείο, με τους «Ναπολέοντες», τους «Μεγαλέξανδρους» και τους «Αϊνστάιν». Έτσι καταντά ο άνθρωπος όταν φύγει από τον δρόμο του θεού και πέσει στα χέρια του Διαβόλου. Όποιος έχει μάτια, ας τα έχει ανοικτά.

Αναρτήθηκε στις Mασονία. Leave a Comment »